ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken Çevre İzin ve Lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,
ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği uyarınca ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje TanıtIm Dosyası hazırlayan görevliyi,
d) Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; Hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,
e) Çevre izin belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,
f) Çevre izin ve lisans belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,
g) Çevre lisansı: Atıkların toplanmasından bertarafına kadar Ek-3C’ de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,
ğ) Çevre yönetim birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birimi,
h) Emisyon: Maddelerin, titreşimin, ısı veya gürültünün işletme veya tesiste yer alan bir veya birden fazla kaynaktan, alıcı ortama doğrudan veya dolaylı biçimde bırakılmasını,
ı) Entegre atık işleme tesisi: Bünyesinde birden fazla tesis bulunduran faaliyetleri,
i) Geçici Faaliyet Belgesi: İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,
j) İşletme: Tesis/tesisler ve faaliyetlerin hukuki varlığını,
k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veyamülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,
m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
MADDE 5 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır.
(3) Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.
Çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler
MADDE 6 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Bakanlık, Ek-1ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi verme yetkisini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine devredebilir.
(3) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan entegre tesislerin bütünü, değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Bakanlık tarafından değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi
Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru
MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi, tarafından yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik/mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen işletmelerin başvurularında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.
(4) Başvurunun yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
(5) Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.
(6) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.
Geçici faaliyet başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 8 –(1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.
(2) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu reddedilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından teknik esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, yeterli çevresel tedbirlerin alındığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 9 - (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren en geç yüzseksen gün içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur.
(2) Başvuru, yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde değerlendirilir.
(3) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur.
(4) Başvurunun yetkili merci tarafından teknik esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.
Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri
MADDE 10 – (1) Geçici Faaliyet Belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir.
(2) Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 11 – (1)İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.
İşletmeler beş yıllık süre dolmadan bu Yönetmelik kapsamında yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisansı almak zorundadır.
(2) Aşağıdaki durumlarda çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci yeniden başlatılır:
a)İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b)İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c)İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı aldıktan sonra toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,
d)İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.
3) İşletmede yapılan değişikliklerin çevresel açıdan iyileştirme yönünde olması veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan değişikliklerde bu duruma ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Entegre atık işleme tesislerinde bulunan tesislere ilave bir tesis eklenmesi halinde eklenecek tesis münferit olarak değerlendirilir ve çevre izin ve lisans belgesine eklenir.
(5) İşletmede ikinci fıkrada yer alan değişikliklerin Geçici Faaliyet Belgesi sürecinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere Geçici Faaliyet Belgesi yenileme işlemi yapılır.
(6) Çevre izni veya Çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemleri, Çevre izni için her durumda, Çevre izin ve lisansı için ise mevcut lisans konuları ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, bu yönetmeliğin dokuzuncu maddesi kapsamında yürütülür.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi
MADDE 12 – (1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda, işletme sahibi değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvurur.
(2) Yetkili mercii tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri
Geçici Faaliyet Belgesinin iptali
MADDE 13 –(1) Dokuzuncu maddenin (1), (2) ve (3) fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
(2) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya Geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için on dokuzuncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur.
(3) Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. İşletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Bu süreç sonunda da çevre izni veya çevre izin ve lisansını alamayan işletmelerin doksan gün süresince faaliyeti durdurulur.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali
MADDE 14 – (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari nitelikteki cezalar uygulanır.
(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.
(3) Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.
(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislerin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilir.
Geçici Faaliyet Belgesi olmayan işletmeler
MADDE 15 – (1) Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, Geçici Faaliyet Belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre idari nitelikte işlem tesis edilir.
(2) Bu işletmelere bir defaya mahsus süre verilebilir bu süre sonunda Geçici Faaliyet Belgesi alamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur. Geçici Faaliyet Belgesi alınmadıkça durdurma kararı kaldırılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler
Askeri Tesisler
MADDE 16 – Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve Lisans uygulamaları, ilgili kurumun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler
MADDE 17 – (1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde, yetkili merci tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alıcı ortama herhangi bir emisyonu olmadığı belirlenen işletmelere Çevre izin muafiyeti düzenlenebilmesi için işletmelerin yetkili mercie başvurmaları zorunludur.
(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.
Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
MADDE 18 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda otuz gün içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür.
Belge bedeli
MADDE 19 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen ücretler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az yüzyirmi gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.
GEÇİCİ MADDE 2 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 15. Maddesi 1/1/2014 tarihinde diğer maddeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
EK-1
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Toplam yakma sistemi anma ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri, (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet termik güç santralleri için geçerli değildir).1
1.2 Nükleer güç santralleri
1.3 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.1
1.4 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.1
1.5 Rafineriler:
1.5.1 Ham petrol rafinerileri
1.5.2 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
1.5.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
1.6 Kok fırınları.
1.7 500 ton/gün ve üzeri ham petrol veya 500.000 m3 /gün ve üzeri doğalgazın çıkarılması.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri.
2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.1
2.4 300 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri (Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).
2.5 300 ton/gün ve üzeri seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.
3. Metal Endüstrisi
3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.
3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.
3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .
3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler
3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).
3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri .
3.7.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
3.7.2 Kapasitesi 250 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.8 Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.9 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri.
4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.1
4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi inorganik gazlarin üretildiği tesisler.1
4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün ve daha fazla fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
4.1.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin
(alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
4.2 Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.
4.3 Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.
4.4 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve üzeri olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.1
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.1
5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
5.3 10.000 adet/yıl ve üzerinde motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.) boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.4 Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve üzeri).1
5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretimi1
5.6. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.1
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Selülöz üretim tesisleri
6.2 Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri
6.3 Her çeşit kağıt üretim tesisleri (300 ton/gün ve üzeri kapasiteli )
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Şeker Fabrikaları.1
7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri.1,2
7.3 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ ve üzeri (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2
7.4 Kapasitesi 25.000 ton/yıl ve üzeri olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.5 Suma ve malttan 50.000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler. 1,2
7.6 Kapasitesi 2.000 ton/yıl ve üzeri olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1,2
7.7 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
7.7.1 5000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri. 1,2
7.7.2 25000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri 1,2
7.7.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (5.000 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
7.7.4 1000 baş ve üzeri domuz besi tesisleri. 1,2
7.7.5 Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 60 000 adet ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.8 Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
7.8.1 Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün ve üzeri), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş
keçi, 130 baş tavşan) 1,2
7.8.2 Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (50 000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.9 1000 ton/yıl ve üzeri, kültür balıkçılığı ve/veya su ürünleri çiftlikleri 1,2
7.10 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre/gün ve üzeri) 1,2
8. Atık Yönetimi
8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör ve ömrünü tamalamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). 1
8.2 Gemi sökümü, Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil). 1
8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri.
8.4 Gemi geri dönüşüm tesisleri
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.1
9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.1
9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
10. Diğer Tesisler
10.1 Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç).
10.2 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-1’inde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler. 1,2
10.3 Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler) 1,2
10.4 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri. 1,2
EK-2
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Toplam yakma sistemi anma ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri(Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet termik güç santralleri için geçerli değildir). 1
1.2 50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
1.3 500 ton/gün ve ham petrol veya 500.000 m3 /gün altında doğalgazın çıkarılması.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün’dan az olan dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .
2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit,
kuvars veya şamot pişirme tesisleri.
2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.
2.5 Alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.
2.6 Perlit, şist veya kil genleştirme tesisleri.
2.7 300 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).
2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.1
2.9 300 ton/gün altında seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.
2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.
2.11 Ergitme kapasitesi 20 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.
2.12 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.
2.13 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil.
2.14 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.
2.15 Yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.1
2.16 Patlayıcı kullanılan taş ocakları.
2.17 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.
2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.
2.19 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer işleme tesisleri.
2.20 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.
2.21 Metalik ve/veya metalik olmayan yeraltı madenciliği.1
2.22 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.1,2
2.23 Tuz işletmeleri.1
3. Metal Endüstrisi
3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/ gün altında, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/ gün altında ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil).
3.3 Kapasitesi 2.000 ton/ gün altında hurda demir çelikten çelik üreten tesisler
3.4 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün altında demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).
3.5 Sıcak Haddeleme Tesisleri.
3.5.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
3.5.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 250 ton/gün’den küçük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.5.3 Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).
3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri .
3.6.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
3.6.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.7 Üretim kapasitesi 700 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.8 5.000 adet/gün’den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
3.9 İşleme tanklarının toplam hacminin 30 m³ ve üzeri elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.1
3.10 Batarya ve pil vb üreten tesisler.1
3.11 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).1
3.12 Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler.1
3.13 Her tokmağı 50 kJ veya üzerinde enerji ile çalışan ve ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı) tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).
3.14 10 ton/gün ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.
3.15 Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.
3.16 Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.1
3.16.1 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış depo, tank ve benzeri üreten tesisler.
3.16.2 Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.
3.17 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.1
3.18 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).1
3.19 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler. 1
3.20 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1
3.21 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri. 1
3.22 Uçak bakım tesisleri. 1
3.23 Demiryolu ekipmanı üretimi. 1
3.24 Patlayıcılar ile baskı yapılması. 1
3.25 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler. 1
3.26 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri. 1
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri, 1
4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.
4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.
4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin üretildiği tesisler.
4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).
4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.
4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.
4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.
4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.
4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.
4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.
4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.
4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).
4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik rejenere eden tesisler.
4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.
4.1.17 Hammadde üretim ünitesini içeren sabun ve/veya deterjan üretimi yapan tesisler
4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.
4.1.19 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün altı fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler. 1
4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.1
4.4 Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir). 1
4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler. 1
4.6 Kurum ve karbon siyahı üreten tesisler. 1
4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler. 1
4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler. 1
4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler). 1
4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi. 1
4.11 Selüloit üretim tesisleri. 1
4.12 Azot içeriği %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler. 1
4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan tesisler. 1
4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandığı ve 4.1’de verilen tesisler hariç). 1
4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç). 1
4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl altında olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları. 1
4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri. 1
4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler). 1
4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan faaliyetler için). 1
4.20 Zifir üretim tesisleri. 1
4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler. 1
4.22 Zift buharlaştırma tesisleri. 1
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduğu tesisler). 1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler. 1
5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında kullanan tesisler.
5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat’den az kullanılan tesisler.
5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler. 1
5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler
5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
5.4 500-10.000 adet/yıl arasında motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.) boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.5. Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve altı). 1
5.6 Beyaz eşyaların boyanarak üretiminin yapıldığı tesisler. 1
5.7 Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler. 1
5.8 Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç). 1
5.9 Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler. 1
5.10 Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside ve beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler. 1
5.11 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler. 1
5.12 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir). 1
5.13 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler. 1
5.14 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler. 1
5.15 Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin 1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir). 1
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.
6.2 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .
6.3 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar. 1
6.4 Her çeşit kağıt üretim tesisleri (300 ton/gün altı kapasiteli )
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 10.000 litre/gün -100.000 litre/gün arası) 1, 2
7.2 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya 1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri. 1, 2
7.3 Suma ve malttan 50.000 m3/yıl altında alkollü içecek üreten yerler.1, 2
7.4 Alkolsüz içecek üreten yerler. 1, 2
7.5 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri. 1, 2
7.6 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen, haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler). 1,2
7.7 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler. 1,2
7.8 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yağların
üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri). 1,2
7.9 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri. 1,2
7.10 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç). 1,2
7.11 Kapasitesi 2.000 ton/yıl altında olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1, 2
7.12 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri. 1,2
7.13 Balık yağı fabrikaları. 1,2
7.14 Üretim kapasitesi 30 ton/gün altında olan zeytin işleme tesisleri. 1,2
7.15 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ altı (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2
7.16 Çay fabrikaları. 1,2
7.17 Kapasitesi 25.000 ton/yıl altında olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.18 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler. 1,2
7.19 Süt tozu üretim tesisleri. 1,2
7.20 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler. 1,2
7.21 Hayvan yemi kurutma tesisleri. 1,2
7.22 Hayvan dışkısı kurutma tesisleri. 1,2
7.24 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel yağ üretim tesisleri hariçtir). 1,2
7.25 Hayvansal yağ üreten tesisler. 1,2
7.26 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
7.26.1 500-5000 arası büyükbaş yetiştirme tesisleri.
7.26.2 .500-25.000 arası küçükbaş yetiştirme tesisleri
7.26.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (500-5000 arası , 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
7.26.4 1000 baş altında domuz besi tesisleri.
7.26.5. Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 20.000- 60 000 arası tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.)
7.26.6. Likit yumurta üretim tesisleri 10 ton/gün ve üzeri.
7.27 Kapasitesi 30 ton/yıl-1.000 ton/yıl arasında olan kültür balıkçılığı ve/veya su ürünleri çiftlikleri. 1,2
7.28 Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
7.28.1 Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün altı), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan)
7.28.2 Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (1.000-50 000 adet/gün arası tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.)
8. Atık Yönetimi
8.1 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri. 1
8.2 Ambalaj atıkları dışındaki, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli atıkların geri kazanıldığı tesisler 1
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri. 1
9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 10.000 m3’ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 20.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün'den az olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri. 1
9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 100.000 ton’dan az olan tesisler.
9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 30.000 ton’dan az olan tesisler. 1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton’dan az olan tesisler. 1
9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler. 1
9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi 500 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi 25 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi 5 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).
10.Diğer Tesisler
10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği tesisler (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). 1
10.2 Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri. 1
10.3. Motorlu taşıtlar için kalıcı yarış ve test parkurları. 2
10.4. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri. 1,2
10.5. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.
10.6. Sigara fabrikaları. 1
10.7 Kayak merkezleri.(1000 m ve üzeri mekanik tesisleri olan) 1,2
10.8 Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları. 1,2
10.9 Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 1,2
10.10 Daimi kamp ve karavan alanları. 1,2
10.11 Temalı parklar. 1,2
10.12 Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri). 1,2
10.13 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 500 ve üzeri olanlar). 1,2
10.14 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler. 1,2
1 : Gürültü konulu Çevre izninden muaf olan tesisler
2 : Hava emisyonu konulu Çevre izninden muaf olan tesisler
Not: Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin
muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.
EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU
1.
Tesisin/Faaliyetin Adı
:
2.
Tesisin/Faaliyetin Adresi
:
Tel :
Faks :
Web :
e-posta:
3.
İli
:
4.
İlçesi
:
5.
Ada, Parsel Ve Pafta Numarası
:
Ada :
Parsel :
Pafta (Kadastro Paftası) :
6.
Koordinat Bilgileri
:
Sağa Değer (Y) : .... (m)
Yukarı Değer (X) : ..... (m)
Dilim Numarası :
Pafta (1/25.000’lik harita) :
Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.
7.
Vergi Dairesi ve Numarası
:
8.
SGK İş Yeri Sicil No
:
9.
a- Kayıtlı Olunan Oda
:
b- Oda No
:
10.
Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası
Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası
:
:
11.
Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu)
:
……………… (Lütfen seçiniz)
12.1
Üretim Konusu
:
13.1
Yıllık Üretim Kapasitesi
:
Ürün Cinsi Kapasitesi
…………….. ………….
…………….. ………….
…………….. ………….
…………….. ………….
14.1
Tesisin/Faaliyetin
:
A. Toplam Alanı (m2) :
B. Kapalı Alanı (m2) :
C. Vardiya Sayısı :
Ç. Çalışan Kişi Sayısı :
D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):
Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):
E. Çalışma Şekli:
Sürekli
Kesikli
Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......
15.
Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge
: Sanayi Bölgesi Yerleşim Alanı Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri) Mücavir Alan Sınırları İçinde Mücavir Alan Sınırları Dışında Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan) Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Sanayi Bölgesi Diğer (belirtiniz) ...............………………
16.
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler
: ÇED Olumlu Kararı ÇED Gerekli Değildir Kararı ÇED Kapsamı Dışında
1 : Kapasite raporundaki bilgilerden alınacaktır.
EK-3B
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU
ORTAK BELGELER
1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
2- Sicil Gazetesi2
3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.
4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)
5-Taahhütname
ÖZEL BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu 6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1
Gürültü Kontrolü
- Atıksu Deşarjı 6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 Derin Deniz Deşarjı 6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
LİSANS KONULARI
Geri Kazanım
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
8- Sanayi Sicil Belgesi
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Maden Atığı Geri Kazanım
Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Düzenli Depolama
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
8- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi
Ara Depolama Tehlikeli Atık 6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 8- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 9- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
İşleme
Tıbbi Atık Sterilizasyon
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
8- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 Tanker Temizleme 6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Hurda Metal/ ÖTA İşleme
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
ÖTA Geçici depolama
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Gemi Geri Dönüşümü
6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınacak kurma izni ve işletme belgesi örneğini
7- Gemi söküm bölgesinin mülkiyet sahibi ile gemi geri dönüşüm tesisi arasında imzalanan ve gemi söküm yerinin kullanım esaslarını gösteren sözleşme ve ilgili diğer belge örneğini,
8- Tesisin organizasyon şeması, teknik, idari ve acil durum personelinin bilgileri ve sorumlulukları ile tesisin operasyonel
bilgilerini içeren Gemi Geri Dönüşüm Tesisi İşletme Planı,
9- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),
10- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
11- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
12- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 Atık Kabul Tesisi 6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 7- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi
PCB Arındırma
6- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
7- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Arındırma
1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(Toz tutma toplama, arıtma sistemleri, ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
2: Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.
3: İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
NOT: İl Müdürlüğü uygunluk yazıları 1(Bir) ay içerisinde değerlendirilir, 6 (altı) ay süre ile geçerlidir.
EK-3C
ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU
İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu 1- Emisyon Ölçüm Raporu
Gürültü Kontrolü
1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 2- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı
LİSANS KONULARI
Geri Kazanım
Tehlikeli Atık
1- Teknik Uygunluk Raporu
Tehlikesiz Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Yağ
1- Teknik Uygunluk Raporu
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı
Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Pil ve Akümülatör
1- Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı
1- Teknik Uygunluk Raporu
Maden Atığı
1- Teknik Uygunluk Raporu
Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 1- Onaylı Deneme Yakması Planı 2- Deneme Yakması Sonuç Raporu
Düzenli Depolama
1- İzleme Raporları
Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
İşleme
Tıbbi Atık Sterilizasyon
1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
1- Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Onay Yazısı
Tanker Temizleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
Hurda Metal/ ÖTA İşleme
1- Teknik Uygunluk Raporu
ÖTA Geçici Depolama
1- Teknik Uygunluk Raporu
Gemi Geri Dönüşümü
1- ISO 30000 Gemi Geri Dönüşümü Yönetim Sistemi Belgesi
2- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu
PCB Arındırma
1- Teknik Uygunluk Raporu
Arındırma
Not: İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

İLETİŞİM

Gözde Kimya Gümüş Geri Dönüşüm
 
Merkez   :  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
                 Aykosan Sanayi Sitesi Altılı E-Blok No.70
                 İkitelli - İSTANBUL
Tel         :  +90 532 767 03 48
 
 
E-Mail    :   infoBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.